Youtube - Facebook
A e chat và giao lưu tại https://www.facebook.com/pg/thansam.online
Website xem đầy đủ: www.thansam.com
Bản đế chế no hack - Bản chuẩn .Full Hd không che : Tải về
Mã MD5 ( File check Sum ) : 601776351208B69F78B929EF8FB45735
Điện thoại để thường trực bên cạnh máy. SDT 0822136032 .Bất kì khi nào xảy ra lỗi gì làng cùng đồng ý kênh sẽ check sum lại ngay lập tức
Thần Sấm Tv chỉ là kênh giải trí hoạt động phi lợi nhuận - Mong anh em ủng hộ tương tác để phục vụ anh em tốt hơn.Tất cả các trường hợp lợi dụng Thần Sấm TV cho mục đích xấu hay thương mại hóa chúng tôi không chịu trách nhiệm .
Game hiện tại: Cung - Chém
Kết quả đang diễn ra:
C14
L66 Pho, Pal, Egyp, Cho, Min, Pal, Sum
L67 Assy, Hit, Assy, Mac, Hit, Pal, Assy
L68 Greek, Cat, Ya, Egyp, Assy, Pho, Pal
L69 Greek, Shang, Min, Hit, Per, Cat, Pho
L70 Greek, Mac, Assy, Baby, Min, Pho, Cat
C13
L61 Mac, Rom, Ya, Greek, Sum, Mac, Shang
L62 Cho, Cat, Rom, Shang, Hit, Per, Min
L63 Mac, Cho, Pal, Hit, Hit, Cat, Assy
L64 Hit, Baby, Ya, Pal, Hit, Per, Egyp
L65 Rom, Min, Baby, Pal, Cat, Egyp, Per
C12
L56 Min, Assy, Pal, Per, Pho, Shang, Mac
L57 Sum, Min, Hit, Ya, Cho, Shang, Cat
L58 Baby, Greek, Mac, Egyp, Pho, Shang, Baby
L59 Cho, Mac, Per, Per, Rom, Min, Hit
L60 Assy, Assy, Sum, Hit, Sum, Pho, Baby
C11
L51 Assy, Min, Per, Per, Rom, Assy, Min
L52 Pho, Per, Hit, Sum, Rom, Mac, Assy
L53 Cat, Assy, Greek, Ya, Egyp, Egyp, Greek
L54 Min, Cho, Hit, Ya, Ya, Baby, Min
L55 Sum, Per, Hit, Mac, Greek, Ya, Baby
C10
L46 Pho, Per, Mac, Egyp, Egyp, Pal, Cho
L47 Shang, Mac, Cat, Sum, Shang, Cho, Greek
L48 Hit, Pal, Shang, Rom, Pal, Hit, Egyp
L49 Min, Cho, Hit, Pho, Hit, Pho, Egyp
L50 Pal, Ya, Ya, Pho, Greek, Hit, Rom
C9
L41 Per, Pho, Rom, Hit, Egyp, Assy, Cat
L42 Baby, Sum, Assy, Per, Baby, Cho, Pal
L43 Ya, Min, Mac, Mac, Pho, Cho, Ya
L44 Cho, Hit, Rom, Per, Hit, Pho, Baby
L45 Hit, Pal, Shang, Baby, Mac, Min, Shang
C8
L36 Sum, Mac, Ya, Cho, Ya, Rom, Pho
L37 Baby, Per, Pal, Cho, Greek, Mac, Ya
L38 Assy, Shang, Hit, Per, Pho, Sum, Sum
L39 Per, Ya, Greek, Greek, Greek, Baby, Baby
L40 Per, Hit, Pho, Hit, Baby, Hit, Mac
C7
L31 Cat, Cat, Greek, Assy, Shang, Assy, Sum
L32 Cho, Egyp, Cho, Baby, Ya, Ya, Sum
L33 Pho, Hit, Assy, Pho, Cho, Greek, Assy
L34 Assy, Sum, Mac, Per, Greek, Min, Greek
L35 Greek, Assy, Pho, Mac, Cho, Ya, Egyp
C6
L26 Per, Greek, Sum, Min, Shang, Per, Cat
L27 Sum, Assy, Baby, Min, Ya, Hit, Rom
L28 Baby, Greek, Assy, Pho, Rom, Ya, Assy
L29 Hit, Cat, Baby, Assy, Hit, Assy, Mac
L30 Ya, Greek, Rom, Baby, Cat, Baby, Ya
C5
L21 Cat, Egyp, Cat, Baby, Per, Sum, Pho
L22 Greek, Hit, Hit, Hit, Sum, Shang, Rom
L23 Assy, Cat, Min, Egyp, Ya, Cho, Rom
L24 Sum, Shang, Cho, Pho, Greek, Pho, Hit
L25 Rom, Min, Greek, Min, Pho, Pho, Baby
C4
L16 Greek, Pho, Egyp, Baby, Pal, Shang, Sum
L17 Cho, Baby, Sum, Per, Pal, Ya, Min
L18 Shang, Min, Pho, Rom, Rom, Mac, Pal
L19 Rom, Hit, Pal, Cho, Cat, Sum, Egyp
L20 Sum, Pal, Per, Min, Egyp, Per, Cho
C3
L11 Min, Per, Cat, Shang, Egyp, Min, Sum
L12 Pal, Greek, Ya, Cho, Cho, Mac, Assy
L13 Ya, Per, Per, Mac, Baby, Ya, Hit
L14 Pal, Shang, Ya, Cat, Rom, Pal, Shang
L15 Assy, Shang, Greek, Per, Cho, Cat, Ya
C2
L6 Cat, Rom, Per, Baby, Shang, Baby, Shang
L7 Shang, Egyp, Min, Ya, Cat, Min, Mac
L8 Assy, Hit, Per, Mac, Hit, Sum, Assy
L9 Greek, Cho, Min, Pal, Cat, Hit, Shang
L10 Min, Hit, Cho, Ya, Cho, Ya, Per
C1
L1 Hit, Pho, Pal, Ya, Pal, Cat, Per
L2 Pal, Baby, Greek, Sum, Hit, Baby, Cat
L3 Greek, Shang, Hit, Per, Ya, Pal, Per
L4 Ya, Cho, Shang, Sum, Cho, Cat, Egyp
L5 Greek, Sum, Egyp, Cho, Assy, Egyp, Ya
Kết quả chi tiết: