Youtube - Facebook
A e chat và giao lưu tại https://www.facebook.com/pg/thansam.online
Website xem đầy đủ: www.thansam.com
Bản đế chế no hack - Bản chuẩn .Full Hd không che : Tải về
Mã MD5 ( File check Sum ) : 601776351208B69F78B929EF8FB45735
Điện thoại để thường trực bên cạnh máy. SDT 0822136032 .Bất kì khi nào xảy ra lỗi gì làng cùng đồng ý kênh sẽ check sum lại ngay lập tức
Thần Sấm Tv chỉ là kênh giải trí hoạt động phi lợi nhuận - Mong anh em ủng hộ tương tác để phục vụ anh em tốt hơn.Tất cả các trường hợp lợi dụng Thần Sấm TV cho mục đích xấu hay thương mại hóa chúng tôi không chịu trách nhiệm .
Game hiện tại: Cung - Chém
Kết quả đang diễn ra:
C8
L36 Sum, Ya, Pal, Baby, Pho, Min, Shang
L37 Mac, Rom, Cat, Hit, Cho, Mac, Sum
L38 Greek, Rom, Pal, Sum, Pal, Per, Cho
L39 Assy, Cat, Cho, Ya, Rom, Sum, Min
L40 Đang diễn ra...
C7
L31 Rom, Per, Cho, Ya, Cho, Cho, Egyp
L32 Baby, Baby, Egyp, Hit, Sum, Pho, Greek
L33 Ya, Per, Min, Per, Assy, Pal, Cho
L34 Rom, Ya, Shang, Min, Sum, Shang, Egyp
L35 Hit, Mac, Sum, Pal, Cho, Greek, Greek
C6
L26 Cat, Pal, Cho, Mac, Pal, Egyp, Pal
L27 Shang, Per, Greek, Per, Greek, Cho, Cho
L28 Rom, Sum, Pal, Min, Pal, Baby, Cat
L29 Min, Rom, Pal, Mac, Min, Shang, Per
L30 Shang, Cat, Shang, Min, Shang, Sum, Shang
C5
L21 Greek, Rom, Hit, Egyp, Baby, Greek, Ya
L22 Cat, Per, Pal, Assy, Greek, Pal, Rom
L23 Min, Per, Cat, Assy, Cho, Ya, Assy
L24 Pal, Rom, Ya, Per, Per, Ya, Pho
L25 Ya, Rom, Hit, Sum, Baby, Cho, Cho
C4
L16 Rom, Cat, Min, Mac, Min, Rom, Cat
L17 Pal, Min, Rom, Cat, Cho, Shang, Mac
L18 Sum, Min, Sum, Assy, Assy, Pho, Cho
L19 Per, Sum, Baby, Hit, Shang, Greek, Egyp
L20 Egyp, Sum, Baby, Mac, Baby, Baby, Pho
C3
L11 Assy, Mac, Shang, Shang, Shang, Baby, Cho
L12 Mac, Shang, Ya, Mac, Rom, Mac, Min
L13 Cho, Shang, Sum, Min, Pal, Rom, Cho
L14 Hit, Greek, Assy, Hit, Rom, Hit, Mac
L15 Baby, Min, Pho, Hit, Rom, Shang, Sum
C2
L6 Assy, Egyp, Greek, Hit, Pho, Assy, Per
L7 Assy, Greek, Egyp, Baby, Rom, Per, Cat
L8 Hit, Pho, Sum, Greek, Shang, Min, Shang
L9 Pal, Greek, Sum, Cat, Egyp, Assy, Hit
L10 Mac, Assy, Ya, Cat, Mac, Ya, Mac
C1
L1 Min, Mac, Hit, Baby, Mac, Shang, Egyp
L2 Assy, Greek, Mac, Hit, Min, Pal, Cat
L3 Min, Shang, Per, Pho, Shang, Pal, Mac
L4 Baby, Egyp, Assy, Mac, Pal, Shang, Min
L5 Cat, Sum, Greek, Sum, Greek, Pho, Sum
Kết quả chi tiết: